ΝΕΟΝ:Το μοναδικό λίπασμα με 2 σε 1 παρεμπόδιση!

Το ΝΕΟΝ είναι το μοναδικό λίπασμα στην ελληνική αγορά, με διπλό αναστολέα αζώτου.

Αναλυτικότερα, έχει παρεμποδιστεί με τον αναστολέα ουρεάσης (NBPT) και με τον παρεμποδιστή νιτροποίησης (DCD) με πατέντα PENXEL TECHNOLOGY από την EcoAgro USA.

 

Όταν εφαρμόζεται συην επιφάνεια του εδάφους,εμποδίζεται πρωτίστως η εξαέρωση της αμμωνίας λόγω του αναστολέα ουρεάσης

και μετα η έκπληση του αζώτου λόγω του αναστολέα νιτροποίησης.

Διατίθεται σε συσκευασία 40 κιλών στους τύπους 25-7-20+0.3Β+0.1Ζn,40-0-0+0.1B+6S και 46-0-0.